main manu
 

קו מחבר רביד לצלמון תחתון

 

הלקוח: מקורות מרחב צפון
על הפרויקט: במסגרת פרויקט חברת מקורות להזרמת מים לכנרת, תוכננה במגלן מערכת מוצא מים לנחל צלמון.

המערכת כוללת הקטנת לחץ מ-30 בר ללחץ אטמוספרי, באמצעות 2 מגופי מחט בקוטר "36 לספיקה כוללת של 18,000 מק"ש.
ארכיטקטורת המתקן תוכננה תוך הקפדה על הסביבה הנופית המיוחדת, וכוללת מתקן מוסתר ממנו יגלשו המים במראה טבעי אל ערוץ הנחל.


תכנון נוף
נחל צלמון מנקז את המורדות הדרומיים-מזרחיים של גוש הרי מירון ונשפך לכנרת ליד קיבוץ גינוסר.
לאורך הנחל טחנות קמח שפעלו בעת החדשה, לטחינה באמצעות המים אשר נאספו במעלה הנחל, והובלו על גבי אמות מים אל הטחנות.
את הנחל מזינים מספר מעיינות: בחלקו העליון - עין פרוד ועין רמיאל, בחלקו התיכון - עין צלמון ובחלקו התחתון - עין רביד ועין דשנה. כיום נשאבים רוב המים על ידי יישובי הסביבה כמי שתייה, ורק מיעוטם זורמים בנחל בצורה חופשית.
האזור בעל ערך סביבתי גבוה , מרובה עתיקות ורגיש נופית.
התכנון נעשה בתיאום מלא עם רט"ג, קק"ל ורשות העתיקות, על מנת להגיע לפתרונות מיטביים נופית.


המשכו של פרויקט זה הוא קו נוסף המעביר מים לעין רביד במעלה נחל צלמון, ומאפשר התחדשות אקולוגית לנחל.
התכנון כולל שימור והעתקת עצים, בניית מתקן הזרמת המים אשר בחלקו תת קרקעי, ובחלקים החשופים יחופה אבן כדוגמת האבן המקומית.
בין המתקן לערוץ הנחל מתוכנן אזור ריפראפ הכולל בולדרים גדולים לשיכוך אנרגיית הזרימה, בשילוב אבני לקט, חלוקי נחל וכיסי שתילה לצומח מקומי.
סביב המתקן יינטעו העצים המועתקים בשילוב נטיעות נוספות האופייניות לאזור.

 

 

 

 

 

הפעל נגישות

בניית אתרים