main manu
 

קו מחבר תח' נטופה קטע אשכול

 

הלקוח: מקורות מרחב צפון
על הפרויקט: כחלק מהקמת מפעל חדש אשר נועד לתגבר את אספקת המים למעלה אגן הכנרת תוכנן קו פלדה בקוטר "64 ובאורך 18 ק"מ, תחילתו בתחנת שאיבה חדשה באתר אשכול וקצהו בראשית תעלת המוביל באזור עילבון.
קטע הקו הראשון עובר באתר אשכול, קטע הקו השני עובר במקביל לתעלת נטופה.

לאורך הקו הותקנו 2 מגופים חוצצים בקוטר "64 בשוחות תת קרקעיות.

 

 

 

 

 

הפעל נגישות

בניית אתרים