main manu
 

קו שפירים צלמון לעין רביד

 

הלקוח: מקורות מרחב צפון
על הפרויקט: מתוכננת מערכת אספקת מים לשיקום וחידוש הזרימה במעין רביד, אשר שימש בעת העתיקה כמקור מים לחקלאות.
הפרויקט מקודם ע"י מקורות כחלק מהחלטת ממשלה לשיקום נחלים בישראל.

 

 

 

 

 

הפעל נגישות

בניית אתרים