main manu
 

אתר מג'רסה – מערכת לפינוי שפכים

 

הלקוח: רשות הטבע והגנים
על הפרויקט:
מערכת לקליטת שפכי המג'רסה (ביוב גולמי) וסניקתם למט"ש חד נס.
המערכת שתוכננה כוללת קווי ביוב גרביטציוניים, תחנת סניקה הכוללת שתי משאבות בורגיות 25 מק"ש כ"א ללחץ 15 בר, וקו סניקה פקסגול קוטר 160 מ"מ באורך 2 ק"מ.

 

 

 

 

 

הפעל נגישות

בניית אתרים