main manu
 

בריכת אליקים – תכנון נוף

 

הלקוח: מקורות
על הפרויקט: עריכה ואישור של תכנית מפורטת לקביעת שימוש למתקן הנדסי לבריכת מי שתייה ומתקניה בגן לאומי מוכרז הר הכרמל, וקביעת הוראות לפירוק ושיקום נופי לבריכה הקיימת, לרבות סקר בחינת חלופות מפורט בשטח בעל רגישות נופית גבוהה.
תכנון שיקום הנוף של הבריכה כלל סקר עצים, תכנון וליווי העתקות עצים בתיאום עם רט"ג ובשיתוף המשרד להגנת הסביבה וקק"ל, יצירת סוללת עפר גבוהה מגוננת בחזית הבריכה הפונה אל מחלף אליקים, באופן המסתיר את הבריכה מעיני הנוסעים בכביש.
על גבי הסוללה תוכננה ובוצעה זריעה בהתזה, המייצבת את המדרון ויוצרת תכסית ירוקה, וכן ניטעו עצים מקומיים להשתלבות מיטבית בנוף הכרמל.
עם הפעלתה של הבריכה החדשה, יצא מכרז לביצוע שלב ב' המתוכנן – פירוק הבריכה הישנה ושיקום הנוף באזורה.

 

 

 

 

 

הפעל נגישות

בניית אתרים